Get Adobe Flash player

 

   
 
นายชัยณรงค์  ศรีอินทยุทธ
ปลัดเทศบาลตำบลไม้ยา
 
     
   
 
สิบเอกอวิรุทธิ์ ปันต่า
รองปลัดเทศบาลตำบลไม้ยา
 
     
  พนักงานสำนักปลัดเทศบาล  
   
 
น.ส.รัชฏากร  เชื้อเมืองพาน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
     
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอำนวยการ
 
นายสมัย อิ่นคำ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
น.ส.อรทัย  ดวงเอ้ย
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางอโนชา สมเพชร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     
นายพนาศักดิ์ มณีวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางกรวิกา  วันยาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.จันทร์จิราภรณ์ สาริวงค์
นักพัฒนาชุมชน
     
 
 

นายจุติเทพ  เขียวทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายจุลจักรพงษ์  ณ กาฬสินธุ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 

 
 

นางชุติมา  อินตาพรม
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.โยษิตา หฤทัยพิทักษ์
นักจัดการงานทั่วไป
   
 
     
  พนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาล  
     
นางนันทภรณ์  ยศคำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ชรินทร์รัตน์ ใหม่เต็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ฐาณัชชา เป็กธะนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
     
นางจิรัชยา   สอนศิริ
คนงานทั่วไป
นางสุนิตย์ วงค์ปัญญา
คนงานทั่วไป
นายอนัญ กองธรรม
คนงานทั่วไป
     

นางสาวณภัฎชญา เลิศหาญ
คนงานทั่วไป

นายมงคล  ปินธุ
จ้างเหมาบริการ

นายบุญเรือง  อภิวงค์
จ้างเหมาบริการ

     

 

นางสาวรัตนาภรณ์ วีระแสง
จ้างเหมาบริการ

  นายรณชัย แก้วกอง
จ้างเหมาบริการ
     
 
นางสาวชไมพร ทองหลิ้ม
จ้างเหมาบริการ
  นางสาวหนึ่งฤทัย วิชัยคำ
จ้างเหมาบริการ
     
นายสนั่น อาริยะ
จ้างเหมาบริการ
นายณัฐพล เป็กธนู
จ้างเหมาบริการ
นายอนุชา ช่างเกิด
จ้างเหมาบริการ