Get Adobe Flash player

 

   
 
นายชัยณรงค์  ศรีอินทยุทธ
ปลัดเทศบาลตำบลไม้ยา
 
     
   
 
สิบเอกอวิรุทธิ์ ปันต่า
รองปลัดเทศบาลตำบลไม้ยา
 
     
  พนักงานสำนักปลัดเทศบาล  
   
 
น.ส.รัชฏากร  เชื้อเมืองพาน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
     
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ฝ่ายธุรการ  
นายสมัย อิ่นคำ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
น.ส.เบญญาทิพย์ หมื่นจันทร์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
น.ส.จันทร์จิราภรณ์ สาริวงค์
นักพัฒนาชุมชน
     
นายพนาศักดิ์ มณีวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางชุติมา  อินตาพรม
นักทรัพยากรบุคคล
นายจุลจักรพงษ์  ณ กาฬสินธุ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
     
นางกรวิกา  วันยาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจุติเทพ  เขียวทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.โยษิตา หฤทัยพิทักษ์
นักจัดการงานทั่วไป
     
 

 

 
   
 
     
  พนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาล  
     
นางนันทภรณ์  ยศคำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ชรินทร์รัตน์ ใหม่เต็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ฐาณัชชา เป็กธะนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
     
นางจิรัชยา   สอนศิริ
คนงานทั่วไป
นางสุนิตย์ วงค์ปัญญา
คนงานทั่วไป
นายอนัญ กองธรรม
คนงานทั่วไป
     

นางสาวณภัฎชญา เลิศหาญ
คนงานทั่วไป

นายมงคล  ปินธุ
จ้างเหมาบริการ

นายบุญเรือง  อภิวงค์
จ้างเหมาบริการ

     

นางสาวรัตนาภรณ์ วีระแสง
จ้างเหมาบริการ

นายกฤษดา  แก้ววัน
จ้างเหมาบริการ
นายรณชัย แก้วกอง
จ้างเหมาบริการ
     
 
นางสาวชไมพร ทองหลิ้ม
จ้างเหมาบริการ
  นางสาวหนึ่งฤทัย วิชัยคำ
จ้างเหมาบริการ
     
นายสนั่น อาริยะ
จ้างเหมาบริการ
นายณัฐพล เป็กธนู
จ้างเหมาบริการ
นายอนุชา ช่างเกิด
จ้างเหมาบริการ