Get Adobe Flash player

 

   
 
นางวรรณนา หอมสุด
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
  พนักงานกองคลัง  
     
ฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายบริหารงานคลัง  
นางสาวภัคฑิฌาภรณ์  ก่อเกิด
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวนิตยา จักรดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวสุดา ไกลถิ่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
     
 
นายสุรศักดิ์  แสนเขื่อน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอนุจินดา  สุขเกษม
เจ้าพนัักงานการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐลิการ  ไกลถิ่น
เจ้าพนักงานพัสดุ
     
  พนักงานจ้างกองคลัง  
     
น.ส.รัชนีพรรณ  หลวงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางประภัทรพิมล  ยอดคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางทิวาพร  ปันทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ