Get Adobe Flash player

 

นายอำนวย  สมปาน
ประธานสภาเทศบาลตำบลไม้ยา

 
 

นายบรรจง  จอมศิลา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลไม้ยา

 


 

นายพัฒนพงษ์  อิ่นคำ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไม้ยา

 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้ยา

 

 

นายแก้ว  จันต๊ะวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้ยา เขต 1

นายสมพงษ์  งามใส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้ยา เขต 1

นายสมิง  เป็กธนู
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้ยา เขต 1

นายณรงค์ชัย  ม่วงคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้ยา เขต 1

นางธัญญลักษณ์  ปริกเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้ยา เขต 1

นางจันทร์เพ็ญ  ไกลถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้ยา เขต 2

นายยุทธนา  ธนะสาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้ยา เขต 2

 

นายศรีจันทร์  ไกลถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้ยา เขต 2

นายสง่า  อิ่นคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้ยา เขต 2