Get Adobe Flash player

ประวัติ ตำบลไม้ยา

          แต่เดิมตำบลไม้ยาอยู่ในเขตการปกครองของตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2518
ได้ยื่นขอแบ่งแยกตำบลงิ้วออกเป็น 2 ตำบล คือตำบลงิ้วเดิมยังคงพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้ส่วนตำบลใหม่เริ่มจากทิศตะวันตก
คือบ้านห้วยเดื่อ สิ้นสุดเขตแดนทิศเหนือที่บ้านห้วยก้าง ด้านทิศตะวันออกสิ้นสุดเขตแดนที่บ้านสันสะอาด มีบ้านไม้ยา
และบ้านร่องกอกอยู่กลางระหว่างหมู่บ้านดังกล่าว มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ ในขณะนั้น รวม 5 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยเดื่อ
บ้านไม้ยาบ้านร่องกอก บ้านสันสะอาด และบ้านห้วยก้าง

 

 

 ประวัติเทศบาลตำบลไม้ยา

         ตำบลไม้ยาจัดตั้งสภาตำบลขึ้นเพื่อเป็นการบริหารและปกครองตำบลไม้ยา ขึ้นตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 222/249 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2499 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย และได้รับการยกฐานะ
ขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล โดย พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

         จัดตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านไม้ยา หมู่ที่ 2
ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา ได้เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 – 2551
รวมเป็นเวลานานถึง 12 ปี
         กระทั่งได้รับการประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ให้เป็น  เทศบาลตำบลไม้ยา
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา
        ปัจจุบัน เทศบาลตำบลไม้ยา ได้เปลี่ยนแปลงขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง ตามมติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 และประกาศเทศบาลตำบลไม้ยา เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
ขนาดของเทศบาลและระดับตำแหน่งปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555  เป็นต้นมา
 

 

สถิติการชมเว็บไซต์

Today359
Yesterday643
Week1685
Month15754
All347550

Currently are 154 guests and 16 members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions