Get Adobe Flash player

             

   
  นางสาวกฤษติกา  อินสาม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
     
     
  พนักงานกองการศึกษา  
     
 
น.ส.รวิสุดา  สาริวงค์
นักวิชาการศึกษา
  นางณพรรณพลอย  ยุทธ์ธนผล
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางกณกวรรณ์  แก้วจำปา
นักสันทนาการ
นางสาวณัฐลิกา  ไกลถิ่น
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุจิตรา เขียวทิพย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
     
นางกุลนที นวลคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเดือนเพ็ญ ติ๊บบุญศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกัลยาณี อุทธิยา
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
     
นางพินันชา  อุ่มมี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางบุญหล้า ธรรมสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิศากรณ์ ไกลถิ่น
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
     
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
     
นางรัตนาภรณ์ คำพรรณ์
ผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 1
นางอังคณา คำหลอม
ผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 2
 
นางจำปา เมืองมูล
ผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 3
 
     
 
นางพิกุล เชื้อเมืองพาน
ผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 5
 
-
ผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 9
 
นางจันทรท์ฟอง ไกลถิ่น
ผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 11
 
     
นางน้อย ดวงแก้ว
ผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 12
 
นางยุพิน อิ่นคำ
ผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 14
 
นางแสงเดือน มะโนชัย
ผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 14
 
     
     
  นางสังวรณ์ สมบัติใหม่
 ผู้ดูแลเด็กหมู่ที่ 4