Get Adobe Flash player

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :: การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 การพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมขนส่ง
1.2 การพัฒนาระบบระบายน้ำในชุมชน
1.3 การพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
1.4 การพัฒนาอาคารและที่สาธารณะประโยชน์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :: การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
2.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
2.3 การพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตร
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :: การพัฒนาด้านการศึกษาทรัพยากรมนุษย์

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษา
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการศาสนา
3.3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :: การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมยุทธศาสตร์

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
4.2 การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาด้านการสาธารณสุข และควบคุมโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่
4.3 การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
4.4 การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :: การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์

5.1 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :: ด้านการเมืองการบริหารยุทธศาสตร์

6.1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร
6.2 ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่
6.3 พัฒนาด้านวัสดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีขององค์กร
 

สถิติการชมเว็บไซต์

Today361
Yesterday643
Week1687
Month15756
All347552

Currently are 125 guests and 13 members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions