Get Adobe Flash player

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
"ปราบยุงลายให้สิ้นซาก ไม่ยุ่งยากด้วยมาตรการ 5 ป 1 ข"

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
จัดโดย..กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไม้ยา