Get Adobe Flash player
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดการองค์ความรู้ และถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และ
ชุมชน แบบบูรณาการ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย” 

โดย เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดยศูนย์สิ่งแวดล้อมและทดสอบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ณ เทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย