Get Adobe Flash player

โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 
ณ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
โดย... พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
ร่วมกับ เทศบาลตำบลไม้ยา และ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม