Get Adobe Flash player

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้ยา
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย