Get Adobe Flash player

กิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยไม้ยา

โดย.. เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ
สถานศึกษา อปพร. กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มเลี้ยงปลาในกระซัง และประชาชนชุมชนห้วยไม้ยา