Get Adobe Flash player

โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 2 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไม้ยา