Get Adobe Flash player

 

เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพญาเม็งราย
จัดทำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใ
นการเพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนชุมชน
และรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นในการทำงานของเท
ศบาลตำบลไม้ยา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย