Get Adobe Flash player

เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลไม้ยา 
ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสรงน้ำพ
ระธาตุกู่หิน หมู่ 8
ณ วัดพระธาตุกู่หิน หมู่ 8
วันที่ 2 พฤษภาคม 2558