Get Adobe Flash player

กิจกรรมจัดร้านนิทรรศการและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบลไม้ยา ร่วมกับ รพสต.ตำบลไม้ยา  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

 

ผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย

 

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากใบยางพารา