Get Adobe Flash player

 

ประกาศเทศบาลตำบลไม้ยา
เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
------------------------------------
---เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560----------------------
จำนวน 2 โครงการ
- โครงการก่อสร้างขุดวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 1   รายละเอียด
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านไม้ยา หมู่ 2   รายละเอียด
 
---เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560----------------------
จำนวน 1 โครงการ
- โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพัง บ้านไม้ยากลาง หมู่ 15   รายละเอียด
---เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560----------------------
จำนวน 4 โครงการ
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันสะอาด หมู่ 4   รายละเอียด
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ 6   รายละเอียด
- โครงการขุดวางท่อจ่ายน้ำประปา บ้านไม้ยาคูเวียง หมู่ 9   รายละเอียด
- โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โดยติดฝ้าเพดาน
ปูกระเบื้อง ทำผนัง ติดตั้งไฟฟ้า และพัดลม บ้านไม้ยามิตรภาพ 
หมู่ 16   รายละเอียด
----------------------เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560----------------------
จำนวน 7 โครงการ
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ 14   รายละเอียด
- โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านร่องกอก หมู่ 3   รายละเอียด
- โครงการขุดวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยก้างราษฎร์ หมู่ 5   รายละเอียด
- โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ 13   รายละเอียด
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างกลาง หมู่ 17   รายละเอียด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไม้ยาสันโค้ง หมู่ 7   รายละเอียด
- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการเปลี่ยนถังกรองน้ำ บ้านไม้ยากลาง หมู่ 15   รายละเอียด
 
----------------------เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560----------------------
จำนวน 1 โครงการ
- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเรียงหินใหญ่พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16   รายละเอียด
 
----------------------เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560----------------------
จำนวน 5 โครงการ
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างตลาด หมู่ 12    รายละเอียด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไม้ยามิตรภาพ หมู่ 16    รายละเอียด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างตลาด หมู่ 12    รายละเอียด
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยก้างใหม่ หมู่ 13    รายละเอียด
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไม้ยาบุนนาค หมู่ 18    รายละเอียด

----------------------เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560----------------------
จำนวน 2 โครงการ
- โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยเดื่อ หมู่ 1    รายละเอียด
- โครงการขุดสระเก็บน้ำหนองงูเหลือม หมู่ 3    รายละเอียด

ประกาศเทศบาลตำบลไม้ยา
เรื่อง เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
------------------------------------
----------------------เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560----------------------
จำนวน 1 โครงการ
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย   รายละเอียด

----------------------เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2559----------------------
จำนวน 1 โครงการ
- โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 6    รายละเอียด

----------------------เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2559----------------------
จำนวน 1 โครงการ
- โครงการขุดลอกลำห้วยก้าง หมู่ 10    รายละเอียด

----------------------เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559----------------------
จำนวน 7 โครงการ
- โครงการขุดลอกร่องแมด หมู่ 2    รายละเอียด
- โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยก้าง หมู่ 6, 10, 14   รายละเอียด
- โครงการขุดลอกห้วยโป่งขอนขว้าง หมู่ 8   รายละเอียด
- โครงการขุดลอกห้วยโป่งช้าง หมู่ 8   รายละเอียด
- โครงการขุดลอกห้วยสัก หมู่ 8  รายละเอียด
- โครงการขุดลอกร่องปู่สุข หมู่ 11   รายละเอียด
- โครงการขุดลอกร่องตึง หมู่ 12   รายละเอียด

----------------------เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559----------------------

จำนวน 3 โครงการ
- โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงสำเร็จทรงถ้วยแชมเปญ บ้านสันโค้ง หมู่ 8    รายละเอียด
- โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงสำเร็จทรงถ้วยแชมเปญ บ้านศรีชุม หมู่ 10   รายละเอียด
- โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงสำเร็จทรงถ้วยแชมเปญ บ้านห้วยก้างนาล้อม หมู่ 11   รายละเอียด

----------------------เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559----------------------

จำนวน 3 โครงการ
- โครงการขุดสระเก็บน้ำ หมู่ 4    รายละเอียด
- โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง หมู่ 5   รายละเอียด
- โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพังลำห้วยไม้ยา หมู่ 16   รายละเอียด

----------------------ยกเลิกประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง----------------------
จำนวน 7 โครงการ
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559

รายละเอียดประกาศ ยกเลิกประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

----------------------เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559----------------------
จำนวน 6 โครงการ

- โครงการขุดลอกร่องแมด หมู่ 2    รายละเอียด
- โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยก้าง หมู่ 6, 10, 14   รายละเอียด
- โครงการขุดลอกห้วยโป่งขอนขว้าง หมู่ 8   รายละเอียด
- โครงการขุดลอกห้วยโป่งช้าง หมู่ 8   รายละเอียด
- โครงการขุดลอกห้วยสัก หมู่ 8  รายละเอียด
- โครงการขุดลอกร่องปู่สุข หมู่ 11   รายละเอียด

----------------------เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559----------------------

- โครงการขุดลอกลำห้วยไม้ยา หมู่ 7   รายละเอียด

- โครงการขุดลอกร่องตึง หมู่ 12   รายละเอียด
- โครงการขุดลอกขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำไม้ยา หมู่ 16   รายละเอียด

----------------------เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559----------------------

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 2   รายละเอียด
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 5   รายละเอียด
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 7   รายละเอียด
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 11   รายละเอียด
- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 12   รายละเอียด
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 13   รายละเอียด
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 16   รายละเอียด
- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 17   รายละเอียด
- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 18   รายละเอียด

----------------------เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559----------------------

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าป่าสุสาน หมู่ 4    รายละเอียด
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านโดยขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10   รายละเอียด
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1   รายละเอียด
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 9   รายละเอียด
- โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. หมู่ 15  รายละเอียด
- โครงการขุดวางท่อระบายน้ำลงสู่ลำน้ำห้วยก้าง หมู่ 14   รายละเอียด

 

สถิติการชมเว็บไซต์

Today357
Yesterday643
Week1683
Month15752
All347548

Currently are 121 guests and 13 members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions