Get Adobe Flash player

แผนดำเนินงาน

เทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 
 

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

          * ประกาศ

          * คำนำ

          * บทที่ 1

          * บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)

          * บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.02)

          * ยุทธศาสตร์ที่ 1

          * ยุทธศาสตร์ที่ 2

          * ยุทธศาสตร์ที่ 3

          * ยุทธศาสตร์ที่ 4

          * ยุทธศาสตร์ที่ 5

          * ยุทธศาสตร์ที่ 6