Get Adobe Flash player
เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนและคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไม้ยา
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556