Get Adobe Flash player

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จังหวัดเชียงราย
ร่วมกับ
เทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556