Get Adobe Flash player

โครงการอบรมผู้ปกครองโดยใช้กระบวนการ Walk Rally ประจำปี 2556
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556
ณ หอประชุมบ้านห้วยก้างกลาง หมู่ที่ 17 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย