Get Adobe Flash player

ชมรมกู้ชีพตำบลไม้ยา ร่วมกับ กองทุน สปสช.ทต.ไม้ยา และเทศบาลตำบลไม้ยา
จัดโครงการพัฒนาระบบรองรับอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
ระหว่าง วันที่ 26 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ หอประชุมบ้านไม้ยา หมู่ที่ 2 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย