Get Adobe Flash player

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เทคนิคการออกกำลังกาย
ให้เหมาะสมกับวัยของชมรมปั่นจักรยานผู้สูงอายุ ตำบลไม้ยา

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย