Get Adobe Flash player

เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ บริษัทเชียงรายสินธานี สาขาเทิง
โครงการปลูกป่าอนุรักษ์พื้นที่เขียว ประจำปี 2556
วันที่ 26  พฤษภาคม  2556
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย