Get Adobe Flash player

เทศบาลตำบลไม้ยา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สำหรับการประกอบอาชีพนวดไทย
วันที่ 13 - 15  มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้ยา