Get Adobe Flash player

 

มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
 
วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2557
เทศบาลตำบลไม้ยา ได้รับแจ้งความจำนงขอรับเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557 ของตำบลไม้ยา
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา