Get Adobe Flash player

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่
จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเทิดพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2  เมษายน  2557  ณ เทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย