Get Adobe Flash player
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ   รายละเอียด 
- ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  รายละเอียด  
ประกาศ ยกเลิกประกาศประมูลซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา
  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียด  
ประกาศประมูลซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียด  

ประกาศสอบราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  รายละเอียด  

-  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  รายละเอียด  

- ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รายละเอียด 

ประกาศสอบราคาจ้างจัดเก็บขยะและขนขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลไม้ยา รายละเอียด 

ประกาศประกวดราคาประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนน

   แอลฟัลท์ติกคอนกรีต รายละเอียด    

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
  โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล
 หมู่ที่ 15 รายละเอียด    

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  รายละเอียด  

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสู้พื้นที่การเกษตร

  หมู่ 3 และหมู่ 4  รายละเอียด  

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
  โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล
  รายละเอียด  

- ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์  รายละเอียด  

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโดยขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 15  รายละเอียด  

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดวางท่อระบบประปาภูเขา บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 1  รายละเอียด  

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ  รายละเอียด  

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ  รายละเอียด  

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  รายละเอียด  

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ  รายละเอียด  

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ  รายละเอียด  

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ  รายละเอียด  

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ  รายละเอียด  

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ  รายละเอียด