ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   เทศบาลตำบลไม้ยา


               ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลไม้ยา จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ต้องการให้ประชาชน มีโอกาสกว้างขวาง ในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ ความเป็นจริง รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น

สถานที่ตั้ง       ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1 อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลไม้ยา   
                     ตำบลไม้ยา  อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  57290
                     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-53 67- 2072  , 0-53 67- 2033

วันเวลาทำการ   จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)

 


การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลไม้ยา   ดำเนินงานโดยสำนักปลัดเทศบาล  ชั้น 1  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา    เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาสอบถามและค้นคว้า

 

เอกสารที่ประชาชนสามารถตรวจดูได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดยเอกสารที่นำมาเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลฯ ได้แก่

 


ลำดับการจัดเก็บ

รายการ
แฟ้มที่ 1
แผนพัฒนาสามปี
 
     - พ.ศ.2550 - 2552
       - พ.ศ.2551 - 2553
       - พ.ศ.2552 - 2554
       - พ.ศ.2553 - 2555
       - พ.ศ.2554 - 2556
       - พ.ศ.2555 - 2557
   
แฟ้มที่ 2
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
 
     - ปี 2550
       - ปี 2551
       - ปี 2552
       - ปี 2553
       - ปี 2554
       - ปี 2555
   
แฟ้มที่ 3
แผนดำเนินงาน
 
     - ปี 2550
       - ปี 2551
       - ปี 2552
       - ปี 2553
       - ปี 2554
       - ปี 2555
      
แฟ้มที่ 4
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
     - ปี 2550
       - ปี 2551
       - ปี 2552
       - ปี 2553
       - ปี 2554
       - ปี 2555
   
แฟ้มที่ 5
รายงานประชุมสภาประจำปี
 
     - ปี 2550
       - ปี 2551
       - ปี 2552
       - ปี 2553
       - ปี 2554
       - ปี 2555
   
แฟ้มที่ 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
     - ปี 2550
       - ปี 2551
       - ปี 2552
       - ปี 2553
       - ปี 2554
       - ปี 2555
   
แฟ้มที่ 7
ประกาีศสอบราคา/ประกวดราคา
       - ปี 2552
       - ปี 2553
       - ปี 2554
       - ปี 2555
   
แฟ้มที่ 8
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
       - ปี 2552
       - ปี 2553
       - ปี 2554
       - ปี 2555
   
แฟ้มที่ 9
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
       - ปี 2552
       - ปี 2553
       - ปี 2554
       - ปี 2555
   
แฟ้มที่ 10
แบบขอรับบริการต่าง ๆ
       - ปี 2552
       - ปี 2553
       - ปี 2554
       - ปี 2555